Najnowsze porady finansowe

 Chciałabym skrócić czas spłaty zaciągniętego kilka lat temu kredytu konsolidacyjnego pod hipotekę na 30 lat do 15–20 lat. Oczywiście wiem...

Bardzo zależy mi, aby gdzieś dostać pożyczkę na spłatę chwilówek. Problemem może być brak zdolności kredytowej. Czy jest szansa otrzymać kredyt na s...

Rezygnacja z umowy kredytu ratalnego i pożyczki na raty

Wiele czynników wpływa na decyzję o skorzystaniu z kredytu ratalnego bądź pożyczki na raty. Dodatkowa gotówka pomoże zrealizować plany i marzenia, nie nadwyrężając naszego budżetu domowego, pod warunkiem, że decyzja była dobrze przemyślana. Dużo łatwiej sfinansować zakup nowego telewizora na raty niż przeznaczać całą kwotę. Pożyczka ratalna może nam również pomóc wyjść z problemów finansowych spowodowanych na przykład niespłaconymi chwilówkami.
Jak widać problemem nie jest samo pożyczanie, ale zaciąganie kredytów ratalnych pod wpływem emocji. Dokonując nieprzemyślanego wyboru możemy trafić na najgorszą z możliwych ofertę. Pojawia się wtedy pytanie... co teraz? Poniżej przedstawimy porady jak odstąpić od umowy kredytu ratalnego i co się z tym wiąże.

Jak odstąpić od pożyczki na raty?

Pamiętaj, że bez względu czy zaciągnąłeś chwilówkę, pożyczkę na raty czy kredyt w banku masz prawo odstąpić od umowy i masz na to zagwarantowane ustawowo 14 dni. Co ważne termin liczony jest od daty zawarcia umowy czyli, np od fizycznego podpisania umowy. Postępowanie przy rozwiązywaniu umowy o pożyczkę jest bardzo proste. Do dokumentów dołączone jest pismo zatytułowane „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”, który należy wypełnić i przekazać na wskazany adres listownie lub osobiście (jeśli jest taka możliwość). W tym przypadku również zwróćmy uwagę na datę, gdyż za dzień złożenia takiego dokumentu uznaje się datę nadania pisma (ze stempla pocztowego) lub dzień dostarczenia go do placówki. Koniecznie wysyłając list pocztą, wybierzmy opcję polecony za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że pismo faktycznie dotarło.

Istnieje możliwość rezygnacji z pożyczki na raty w czasie dłuższym niż 14 dni, jednak aby to było możliwe pożyczkodawca musiałby nie dopełnić wszelkich ustalonych ustawowo czynności. Za przykład może posłużyć niedołączenie do umowy pożyczki ratalnej dokumentu z informacją o możliwości odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji pożyczkodawca musi przesłać jeszcze raz poprawną umowę, co wiąże się z wydłużeniem czasu na odstąpienie, które będzie liczone od podpisania nowej poprawionej umowy.

Zdarzają się również inne niedopełnienia pożyczkodawców w umowach:
  • brak podstawowych danych dotyczących zobowiązania kredytowego (rodzaj kredytu, termin wypłaty, kwota, czas obowiązywania umowy),
  • brak informacji dotyczących wszystkich kosztów kredytu oraz stóp procentowych,
  • brak danych odnośnie sposobu zabezpieczenia spłaty kredyt.

Oto kilka przykładów z umów firm pożyczkowych dotyczących odstąpienia od umowy:

Aasa
„(9) Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty wypłaty pożyczki. Dla skuteczności odstąpienia wymagane jest doręczenie na adres Pożyczkodawcy własnoręcznie podpisanego przez Klienta oświadczenia sporządzonego według następującego wzoru:
„Aasa Polska S.A., adres ul. Sienna 64, 00-825 Warsawa
Niniejszym odstępuję od Umowy pożyczki nr 123456789”

(10) W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconej pożyczki w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości 0,41 zł w stosunku dziennym, za okres od daty wypłaty pożyczki do dnia zwrotu kwoty pożyczki na rachunek Pożyczkodawcy wskazany Klientowi do spłaty rat pożyczki.

(11) W przypadku niezwrócenia przez Klienta, który odstąpił od Umowy, kwoty pożyczki w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconej i niezwróconej pożyczki wraz z odsetkami wyliczonymi według stopy zadłużenia przeterminowanego za każdy dzień opóźnienia.”


Hapi pożyczki
§ 8 Prawo Klienta do odstąpienia od Umowy
1. Klient może bez podania przyczyn odstąpić od Umowy w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia Umowy doręczając osobiście lub przez pełnomocnika wypełniony Formularz odstąpienia od Umowy do Pożyczkodawcy albo przesyłając go listem poleconym na adres siedziby Pożyczkodawcy. Formularz jest dołączony do Umowy. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie korzystając z załączonego Formularza. W przypadku, gdy Klient otrzymał podpisany egzemplarz Umowy po dniu zawarcia Umowy termin 14 dni do odstąpienia od Umowy liczy się od dnia otrzymania podpisanego egzemplarza Umowy.
2. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od Umowy, Umowę uznaje się za niezawartą, a Klient jest zobowiązany niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Pożyczkodawcy całą Całkowitą kwotę pożyczki wypłaconą mu na podstawie Umowy (poz. A) poprzez jej wpłatę na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy wskazany w § 1 ust. 8 Umowy. W przypadku niedoręczenia Pożyczkodawcy przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 1 (jeżeli Klient dokonał zwrotu całej Całkowitej kwoty pożyczki w odpowiednim terminie dla złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy), uznaje się, że z dniem zwrotu Pożyczkodawcy całej Całkowitej kwoty pożyczki Klient odstąpił od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient nie jest zobowiązany zwracać Pożyczkodawcy odsetek za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia zwrotu Całkowitej kwoty pożyczki, o którym mowa powyżej, ani też nie jest zobowiązany do zapłaty Prowizji.


Czy trzeba coś zapłacić odstępując od umowy kredytu?

W zasadzie odpowiedź jest podana w tekstach umów zacytowanych powyżej. Zatem, odstępując od umowy jesteśmy zobowiązani zwrócić pożyczoną nam kwotę w całości wraz z odsetkami za okres od daty wypłaty pożyczki do dnia zwrotu kwoty pożyczki na rachunek Pożyczkodawcy. Musimy również pamiętać, że na zwrot całej należności mamy 30 dni liczone od dnia złożenia pisma o odstąpieniu od umowy. 

Odstępując od umowy pożyczki ratalnej najprawdopodobniej w przyszłości możemy mieć problemy z zaciągnięciem, w tej samej firmie, kolejnej pożyczki. Na szczęście instytucji oferujących pożyczkę na raty jest stosunkowo sporo i na pewno w innej załatwimy co trzeba.


Zobacz również: Jak złożyć wniosek o pożyczkę chwilówkę


Komentarze
Napisz komentarz
Podpis:
Miejscowość:
Treść:

Komentarze moderowane!

Alior Bank
Bank BPS
Bank Pocztowy
BGŻ BNP Paribas
BGŻOptima
BOŚ Bank
BZ WBK
Citi Handlowy
Crédit Agricole
Deutsche Bank
Eurobank
FM Bank
Getin Bank
Idea Bank
ING Bank
Inteligo
mBank
Millennium Bank
Nest Bank
Plus Bank
PKO BP
Raiffeisen/POLBANK
Santander Consumer Bank
T-Mobile Usługi Bankowe
Toyota Bank
Volkswagen Bank-direct
Bank BGŻ
Bank BPH
MultiBank
Getin Online
Meritum Bank
Expander
Akredo
© Copyright by kredytjuz.pl, 2013-2016